Noord-West, zaterdag 17 November 2018

De wijk
Noord-West in beeld
De Tol
Jeugd
Wist u dat .....
Jaarverslag Wijkraad
Straatnamen
Hoenderstraat

Bezoek Noord-West
Nieuws
Wijkplatform
Bedrijven
Gebiedspanel
TIPS »
JEUGDCARNAVAL
Programma Wijkgebouw Den Hoender
Wat is er te doen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > De wijk > Jaarverslag Wijkraad << Terug naar vorige pagina
Jaarverslag

JAARVERSLAG 2014 WIJKRAAD NOORD-WEST

 

 

Bestuur.

Het bestuur van wijkraad Noord -West bestaat in 2014 uit de volgende personen: Elly Keijsers [voorzitter], Geert Daemen [penningmeester], Truus Janssen [secretaris] en Ine Opten. Marjo Donders heeft wegens persoonlijke omstandigheden na 10 jaar de wijkraad verlaten. De wijkraad kent daarnaast een werkgroep Jeugdactiviteiten welke bestaat uit 4 actieve vrijwilligers t.w. Ans Keijsers, Henriëtte van Rossum , Jos Ponjee en Franc Grebenjac. Ans en Henriëtte vormen  het contactpunt met de wijkraad . De werkgroep  organiseert activiteiten voor de kinderen in de leeftijd tot 12 jaar in nauwe samenwerking met BS de Toverbal. Ook kinderen in de wijk die niet naar de Toverbal gaan ontvangen de uitnodigingen.

 

Wijkraadvergaderingen.

In 2014 heeft de wijkraad 7 keer vergaderd. Voor de wijkraadvergadering worden de contactpersonen van resp. gemeente en de wijkagent uitgenodigd alsmede de leden van de werkgroep Jeugd en Activiteiten. De vergaderingen worden gehouden in wijkcentrum Den Hoender. De jaarvergadering vindt plaats in de Halm [Hoge Beek].

De navolgende onderwerpen zijn in 2014 in de vergaderingen besproken: het vaststellen van de prioriteit van het uitvoeringsprogramma WOP C - W voor het jaar 2015. Als  prioriteit kwam wederom “handhaving en veiligheid” als belangrijkste punt van aandacht naar voren. Verder werd in de wijkraad gesproken over het 10 jarig bestaan van de wijkraad en het 40 jarig bestaan van wijkcentrum den Hoender in juni, de openbare ruimte inclusief de openbare verlichting alsmede de pilot 2e wijkteam in Centrum/Centrum-West en de voortgang van het tweemaandelijks wijkblad dat tezamen met bestuur wijkcentrum den Hoender wordt uitgegeven.

 

IBOR overleg. Na afloop van een wijkraadvergadering volgt overleg met de gemeente over de openbare ruimte. Wonen Limburg maakt deel uit van dit overleg. De ervaringen met het IBOR zijn ook in 2014 uiterst positief. Onderwerpen die in 2014 ter sprake zijn gebracht betreffen o.a. de openbare verlichting n.a.v. gelopen verlichtingsronde, parkeeroverlast bij  BS de Toverbal , opschoning  driehoekige groenstrook Bevrijdingsweg /hoek Deken Berdenstraat. Roestplekken Eend, verwijderen afval speelplein DBS, hardrijden St. Ursulastraat, snoeien bomen St. Ursulastraat en Hagelweg.

 

Wijkradenoverleg.

Wijkraad Noord -West maakt deel uit van het Wijkradenoverleg.

Op verzoek van het Dorpsraden Overleg heeft het Wijkraden Overleg in casu de wijkraad een financiële bijdrage geleverd aan de “quickscan” over de haalbaarheid van een  glasvezelnet voor alle bewoners van Venray , ook voor die bewoners in het zgn. buitengebied. De “quickscan” resulteert dat in feb. 2014 tijdens een gezamenlijke WRO/DRO bijeenkomst 98 % van de aanwezigen wijk- en dorpsraden het akkoord gaven voor het vervolgtraject : een  100 % dekking van een glasvezelnetwerk in de gemeente Venray.  Op 16 november 2014.vindt de aftrap plaats van de klantwerving in het gemeentehuis.

Verdere onderwerpen die besproken zijn in het WRO : de N270 [Via Venray] , Pilots Veilige en Leefbare wijken,  nieuwe opzet Evaluatie Gebied Gericht Werken [ co-creatie]  en glasvezelnetwerk in geheel Venray.

 

 

Gebiedspanel Centrum -West. Wijkraad Noord - West is onderdeel van het Gebiedspanel Centrum West. De wijk Centrum-West is het gebied gelegen tussen Noordsingel, St. Jozefweg, Langeweg, Merseloseweg, Westsingel – Noordsingel . In dit gebied Centrum -West zijn drie wijkenraden t.w. noord- west, west-midden en west-zuid. Zij vergaderen over zaken die de drie wijkraden betreft. Gesprekspartners in het Gebiedspanel zijn behalve voornoemde drie wijkraden  tevens de gemeente, de Politie, Synthese en Wonen Limburgt. In Centrum-West tevens aangevuld met SPOV.

Nadat het wijkontwikkelingsplan Centrum - West door de gemeenteraad is vastgesteld, is het uitvoeringsprogramma  van het WOP jaarlijks onderdeel van bespreking . Ook in het gebiedspanel is voor 2014 als overall prioriteit Handhaving & Veiligheid vastgesteld. De pilot 2e wijkteam in het kader van Veilige en Leefbare Wijken in Centrum/Centrum-West is eveneens onderwerp van gesprek geweest. In 2014 kwam het gebiedspanel twee keer bij elkaar.

 

Communicatie met de inwoners van de wijk.

In november 2014 heeft een bewonersraadpleging onder de bewoners van wijk Molenklef plaatsgevonden met de vraag door welke wijkraad men vertegenwoordigd wil worden : Noord-West dan wel Vlakwater. Vanaf 2004 bij de oprichting van wijkraad Noord-West behoort de Molenklef tot het “werkgebied” van wijkraad Noord-West. In 2004 bestond er voor het gebied Vlakwater, waar de Molenklef volgens de gemeentelijke indeling behoort, geen wijkraad. Sedert 2014 bestaat er een wijkraad Vlakwater.  Van de 137 uitgeschreven enquêtes werden er 84 terugontvangen: 28 met een voorkeur voor Noord-West  en 56 voor wijkraad Vlakwater.

Voor het informeren van de wijkbewoners publiceert de wijkraad via het tweemaandelijks wijkblaadje  alsmede via de website www.wijkenvenray.nl/noord-west. 

 

 

Werkgroep Jeugdactiviteiten. In 2014 is de werkgroep Jeugdactiviteiten … maal bijeen geweest. Voor de [lagere] schooljeugd in de wijk werden de volgende activiteiten georganiseerd t.w.

 

  • SCHAATSEN.

Op vrijdag 2 januari was er schaatsen voor de kinderen uit de wijk op de schaatsbaan in Venray. Zo’n 50 kinderen hadden zich opgegeven. Om 13.30 uur was de werkgroep aanwezig en het was meteen een drukte van belang. Naast het bandje voor de schaatsbaan krijgen de kinderen 3 muntjes. Hiermee konden ze iets te drinken halen in het barretje op de schaatsbaan en 2 snacks halen in het tentje buiten.

Het was gezellig druk op de schaatsbaan en er werd volop geschaatst en ook van de versnaperingen werd gretig gebruik van gemaakt.

De kinderen maar ook de ouders spraken hun waardering uit voor deze leuke activiteiten en waren blij met de extra’s. behalve de wijkraad heeft ook de organisatie van Venray on Ice heeft gesponsord met snacks.

  • VASTELOAVEND

Op vrijdag 14 februari werd het jaarlijkse vastelaovesbal voor de basisschoolkinderen van de wijk gehouden. Ook dit jaar waren de prins en prinses van de Toverbal met hun gevolg weer aanwezig..

  • 40/10 Feest.

Tijdens het zgn. “40/10” feest op 28 juni t.w. het  40 jarig bestaan wijkcentrum den Hoender en 10 jarig bestaan wijkraad Noord- west heeft de werkgroep de versiering van het wijkcentrum voor haar rekening genomen als mede het begeleiden van de kinderactiviteiten.

  • BOWLEN

vrijdag 1 november wederom bowlen op het programma .32 kinderen hadden een zeer gezellige middag en jong en oud als zeer geslaagd genoemd. Leuk om te zien dat de ouderen kinderen de jongste hielpen. De ervaring leert de werkgroep dat bowlen vanaf groep 4 heel goed te doen is.

 

Overige wijkactiviteiten.

 

  • 29 juni 2014 gezamenlijk met het bestuur van de wijkcentrum den Hoender vieren van resp.40 jarig bestaan van het wijkcentrum Den Hoender  en het 10 jarig bestaan van wijkraad. Beide stichtingen kijken terug op een zeer geslaagd feest mede door de grote hoeveelheid bezoekers.
  • Ook in 2014 heeft de wijkraad naast de activiteiten van de werkgroep jeugd  en het wijkblaadje een aantal wijkinitiatieven financieel ondersteund t.w. in juni het buurtfeest van Hoenderstaat-west ; in juli de buurt BBQ van de Frans Michelstraat;  in augustus BBQ Hoge Beek, buurtfeest van Bergweg/Houten Hoek.

 

Namens Wijkraad Noord -West

De Voorzitter,

Elly Keijsers


Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing